Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Strating & van Egmond B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Strating & van Egmond: Strating & van Egmond B.V., tevens handelend onder de handelsnaam ´Vitale Overheid’, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bellevue 6, 9401HJ te Assen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77719158.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Strating & van Egmond een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Strating & van Egmond en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Strating & van Egmond zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten. 
 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Strating & van Egmond te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het verzorgen van trainingen en workshops, interim-diensten en adviesverlening.
 7. Sessie: iedere in het kader van de Overeenkomst door Strating & van Egmond georganiseerde training, workshop of daarmee vergelijkbare bijeenkomst van Deelnemers, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 8. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Sessie, al dan niet tevens Opdrachtgever.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Strating & van Egmond en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Strating & van Egmond worden betrokken.
 3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Strating & van Egmond (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Strating & van Egmond kan door hem nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Strating & van Egmond, binden hem niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 4, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene Partij afwijkt van het aanbod van de andere Partij, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de aanbiedende Partij anders aangeeft.
 4. Strating & van Egmond behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst uitsluitend aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door Partijen van het daartoe opgemaakte contract.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | GEEN GEZAGSVERHOUDING

Partijen beogen met het aangaan van de Overeenkomst nimmer met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); Partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Ook een fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden is uitgesloten. Strating & van Egmond deelt zijn Dienstverlening zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is, afstemming met de Opdrachtgever of derden plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, richt Strating & van Egmond zich naar de arbeidstijden bij de Opdrachtgever. Strating & van Egmond is bij het uitvoeren van zijn Dienstverlening geheel zelfstandig; hij verleent de Diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan, afhankelijk van de aard van de Opdracht, wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de door Strating & van Egmond te verlenen Diensten. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Strating & van Egmond ook Diensten verleent voor andere Opdrachtgevers.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie (waaronder documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Strating & van Egmond voorgeschreven wijze, aan Strating & van Egmond beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door of namens hem aan Strating & van Egmond beschikbaar gestelde informatie. Strating & van Egmond is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten. 
 3. Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, dient Strating & van Egmond op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door Strating & van Egmond gewenste zaken en voorzieningen, waaronder in geval van trainingen en workshops die in opdracht van de Opdrachtgever worden georganiseerd, in elk geval een beamer of presentatiescherm en een flipover.
 4. De Opdrachtgever dient Strating & van Egmond steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties, waaronder in het kader van interim-opdrachten doorgaans mede begrepen, toegang tot de voor de Dienstverlening relevante systemen en netwerken van de Opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever (al dan niet Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Strating & van Egmond en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Strating & van Egmond mogelijk te maken.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Strating & van Egmond is gerechtigd om niet aan Strating & van Egmond ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, is Strating & van Egmond niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Strating & van Egmond bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Strating & van Egmond, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Strating & van Egmond bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Strating & van Egmond gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INTERIM-, PROCES-, ADVIES- EN SOORTGELIJKE OPDRACHTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten betreffende trainingen en workshops.
 2. Strating & van Egmond is bevoegd de Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden. Strating & van Egmond is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor het Schriftelijk formaliseren van de bedoelde overeenstemming. 
 3. De Opdrachtgever legt Strating & van Egmond geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 4. Partijen zullen op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:
 • indien door de Opdrachtgever een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;
 • indien opdracht wordt gegeven diensten te verlenen voor een andere organisatie dan die van de Opdrachtgever;
 • indien een verschil van mening ontstaat met de Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING IN DE VORM VAN UITVOERING VAN DE DIENSTEN

Strating & van Egmond behoudt zich het recht voor om de Dienstverlening op grond van overmacht of onvoorziene omstandigheden, in plaats van fysiek op locatie, langs elektronische weg te verlenen. Zo geldt bijvoorbeeld dat indien een training of workshop als gevolg van coronamaatregelen niet op locatie kan plaatsvinden, de training of workshop bijvoorbeeld via Microsoft Teams wordt verzorgd. De Deelnemers kunnen daaraan dan online deelnemen. In een voorkomend geval biedt dit de Opdrachtgever dan ook geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, schadevergoeding of enige andere compensatie.

ARTIKEL 9. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST & ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

  1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Dienstverlening, dan wel door verstrijken van de looptijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan en/of het aantal overeengekomen uren inzet. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen om de Overeenkomst uitdrukkelijk te verlengen, al dan niet onder gewijzigde condities.
  2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, berekend aan de hand van het bedrag waarop Strating & van Egmond tevens aanspraak had gemaakt indien hij in staat was gesteld de Overeenkomst volledig na te komen.
  3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt in geval van trainingen en workshops in het kader waarvan per Sessie wordt gefactureerd, dat indien een geplande Sessie door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, dit conform de volgende voorwaarden geschiedt:
 • Indien annulering plaatsvindt tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van de Sessie, geschiedt annulering kosteloos;
 • Indien annulering plaatsvindt vanaf de 21e dag (inclusief) vóór de dag van de Sessie, is de Opdrachtgever de volledige voor die Sessie geldende prijs verschuldigd.
  1. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring van de Opdrachtgever Strating & van Egmond heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
  2. Indien en voor zover geen vaste prijs is overeengekomen, maar op basis van een uurtarief is gecontracteerd, wordt voor de vaststelling van de annuleringskosten als bedoeld in lid 2 en lid 3, als uitgangspunt genomen het totaalbedrag dat Strating & van Egmond redelijkerwijs verwachtte te besteden aan de Dienstverlening.
  3. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Strating & van Egmond is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Strating & van Egmond geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s), rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, storingen in of uitval van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, cyberaanvallen, stroomstoringen, brand, overstroming en technologische beperkingen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel de overmachtsituatie langer dan zes maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Strating & van Egmond bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Strating & van Egmond is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Strating & van Egmond ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Strating & van Egmond in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Strating & van Egmond gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Strating & van Egmond uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Strating & van Egmond ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Strating & van Egmond de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod/de offerte van Strating & van Egmond dan wel het door Partijen ondertekende contract, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief en of eventuele reis- en/of verblijfskosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Eventuele in verband met de uitvoering van de Diensten gemaakte parkeerkosten kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend zonder dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Strating & van Egmond is vermeld, zijn alle door Strating & van Egmond vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw. Een aanbod gericht aan Consumenten vermeldt deze bedragen evenwel (mede) inclusief btw.
 3. Indien en voor zover de prijzen en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, zal Strating & van Egmond de Opdrachtgever maandelijks factureren.
 4. Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, is de administratie van Strating & van Egmond bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren en gemaakte kosten.
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur vermelde betaalinstructies.
 6. Strating & van Egmond is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval de Opdrachtgever een Consument is, geldt in plaats van de bedoelde handelsrente, de dan geldende ‘gewone’ wettelijke rente.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Strating & van Egmond verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de Dienstverlening dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Strating & van Egmond zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Strating & van Egmond kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
 2. Strating & van Egmond is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Strating & van Egmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Opdrachtgever of een Deelnemer naar aanleiding van in het kader van de Dienstverlening door hem opgedane kennis en/of vaardigheden.
 4. Strating & van Egmond is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Strating & van Egmond kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Strating & van Egmond in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Strating & van Egmond aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Strating & van Egmond toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Strating & van Egmond jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Strating & van Egmond te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Strating & van Egmond daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Strating & van Egmond ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Strating & van Egmond is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Strating & van Egmond betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Strating & van Egmond nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Strating & van Egmond afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Strating & van Egmond dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Strating & van Egmond verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Strating & van Egmond.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Strating & van Egmond van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Strating & van Egmond toerekenbaar is. Indien Strating & van Egmond uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Strating & van Egmond zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Strating & van Egmond, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Strating & van Egmond en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Strating & van Egmond.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Strating & van Egmond behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van door hem geleverde adviesrapportages, de inhoud van door hem samengestelde trainingen en workshops, de door Strating & van Egmond gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de overige, in welke vorm dan ook, door hem verstrekte informatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van Strating & van Egmond rust.
 2. De Opdrachtgever c.q. Deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hun beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Overeenkomst.
 3. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Strating & van Egmond dientengevolge lijdt. Voorts is Strating & van Egmond gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen.

ARTIKEL 15. | GEHEIMHOUDING

 1. Strating & van Egmond zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst Strating & van Egmond ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Strating & van Egmond.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere Partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. Strating & van Egmond is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Strating & van Egmond is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Strating & van Egmond aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 • Ervaren en up-to-date
 • Laagdrempelig en deskundig
 • Praktijkgericht en praktisch
© Copyright Vitale Overheid 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen